ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมปิยธัมโม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเปิดโอกาสและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังพลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนาม