สพม.19 พัฒนาจิตบุคลากร สร้างวัฒนธรรมสุจริต (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า  สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต สู่ชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จำนวนกว่า 70 คน ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562

โดยกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาจิต สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรมเทศนา ฝึกการทำสมาธิ  ปฏิบัติเดินจงกรม  ปฏิบัตินั่งสมาธิ  สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ จากพระวิทยากรวัดเนรมิตวิปัสสนา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 69 วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย

“ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม คาดว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์  ยึดถือและปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจนได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์ ตลอดจนเข้าถึงความสัมพันธ์ทางกาย จิตและจิตสำนึก ปรับประกวนการคิด เปลี่ยนกระบวนการกระทำ เป็นวิถีคุณธรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมต่อไป” นายไพโรจน์ พรมสอน กล่าว

…………………………………………………..