สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครู ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ชัยภูมิ  เขต 3  จากการสอบบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ซึ่งมารายงานตัว จำนวน 22 คน  ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ  5 อัตรา,การศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา,ดนตรีสากล 1 อัตรา,คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา, คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ,การสอนภาษาไทย 4 อัตรา,การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 1 อัตรา ,ศิลปศึกษา 1 อัตรา วิทยาศาสตร์  5 อัตรานายนิวัฒน์ แก้วเพชร  กล่าวว่า  การเป็นครูต้องปฏิบัติตน ให้ครบทุกด้าน  คือการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้สมกับวิชาชีพการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป  มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติ(กพ.7) และการกรอกข้อมูลแบบในการรับสิทธิประโยชน์ พร้อมทำหนังสือส่งตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง