สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 นำโดย นายทองสุข อยู่ศรี ประธานกรรมการ และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน ที่มีผลการประเมินเอกสารผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีผลการประเมิน 120 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ภาคเช้า ประเมินโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) และภาคบ่าย ประเมินโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และนางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ร่วมต้อนรับ