สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมดำเนินการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  โดยมี  เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ แพธทูเฮลล์ คือ นายชนวีร์ สีชมภู และ นายธวัชชัย พาชื่น ร่วมประชุมและให้คำแนะ ปรึกษา มี นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม