ประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่รูปแบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ในการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่รูปแบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
ในการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษาใหแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด