สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน

    นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 205  คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
   

การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะการจัดทำระบบสารสนเทศ และระบบโปรแกรม School Lunch System  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารงาน การจัดสรรงบประมาณ และการรายงานผลภาวะโภชนาการนักเรียนต่อไป