ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดในการประชุมใหญ่สามัญ และพิธีกตเวทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดในการประชุมใหญ่สามัญ และพิธีกตเวทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง กล่าวรายงานโดยนายจำลอง พรหมสูงวงษ์ ผอ.รร.บ้านโคกกกม่วง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง วัตถุประสงค์ เพื่อรับนโยบาย สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน เป็นเลิศในด้านต่างๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาการใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความรู้จัก คุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนพิธีเปิดการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น หลังจากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้บรรยายพิเศษ พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่มพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้ร่วมใจกันจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งบอกถึงความสามัคคีภายในกลุ่ม พร้อมชื่นชมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ อย่างดีเยี่ยม และได้รับเกียรติจาก นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเกียรติบัตรในการมอบครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด