สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและพบปะผู้เข้าอบรมพร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube ของ สพฐ. และเป็นประธานปิดการอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย ฝึกการสังเกตุ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 รวมทั้งสิ้น 150 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากนางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และวิทยากรครูปฐมวัย (LT) จากโรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม คลิ๊กชมภาพวันแรก คลิ๊กชมภาพวันทีสอง