สพป.ลำพูน เขต 2 สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา (เครือข่ายศรีเวียงชัย)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน