สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับนายเจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และคณะ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนวย เลื่อมใส นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับนายเจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. นายธรัตน์ มหายศนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้รายงานการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้ทราบ จากนั้น นายเจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวชื่นชม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ที่มีการบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกด้าน มีการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมทั้งใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการส่งเสริมความสามารถในการอ่านออก เขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการประยุกต์ใช้ ICT และสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLTV/DLIT) และมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ 101 Coffee LAND & Roi-Et Restaurant อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด