ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการขยายผลเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนบ้านห้วยหละ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการขยายผลเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานถั่วฝักยาวและถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปเพาะปลูกและนำผลผลิตประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งขยายพันธุ์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนและราษฎรในชุมชนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการขยาย “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ที่ต้องการให้ราษฎรปลูกผักอินทรีย์ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเอง จากการติดตามผลการดำเนินงานฯทางโรงเรียนบ้านห้วยหละได้มีการปลูกพันธุ์ผักพระราชทานเป็นรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 ได้ปลูกและได้นำมาจัดทำอาหารให้นักเรียนรับประทานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรุ่นที่ 2 ได้ปลูกเพื่อนำมาเมล็ดพันธ์ุผัก มาแจกให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการบ้านห้วยหละและโรงเรียนในอ.บ้านโฮ่ง ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนกันยายน 2562 เมล็ดผักจะพร้อมแจก

พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมห้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยหละตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้อง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเสริมความรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของโรงเรียน