ประชุมแนวทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุม เรื่อง แนวทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1โดยดร.เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM) ให้กับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ และ/เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการประเมินภายนอกรอบแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกาในสังกัดดำเนินการตามกฎ กระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 ในมาตรฐานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการศึกษา โดยจะมีการประกวดและนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป