สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 รอบที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 ดังนี้ 1.โครงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 3.โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 4.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสานสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 5.ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตามประเด็นการติดตาม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม/หน่วยร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจราชการฯ  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยมีนายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับ