สพฐ.ปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 โดยมี คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล กันดาร ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป โดยได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2577 จำนวน 600 ทุน/ปี ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับจัดสรรทุน ปีการศึกษาละ 210 ทุน ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 ทุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 10 ทุน และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 190 ทุน โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 25,000 บาท ซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองสู่การดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักเรียนทุนโครงการฯ จำนวน 210 คน และครูผู้ดูแล 210 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน

นายวัลลพ สงวนนาม (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ในวันนี้ ซึ่งรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาพบนักเรียนทุน และมีความรู้สึกภาคภูมิใจแทนนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เพราะนักเรียนที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ถือได้ว่าเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน โดยได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ

“ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจ มีความตระหนัก และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีตามที่โครงการฯ ได้มุ่งหมายไว้ เพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่อนาคตของชาติ อีกทั้งขอให้นักเรียนได้ตั้งใจในการอบรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากท่านผู้ใหญ่ใจดี และวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอยากให้นักเรียนสามารถค้นพบตัวตนของตนเองว่าอยากที่จะเป็นอะไร และวางแผนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งขอฝากข้อคิดว่า ความรู้ที่แท้จริง คือ “ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข” เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน และการดำรงชีวิตต่อไป” นายวัลลพ สงวนนาม (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล