สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ พร้อมให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ก่อนพิธีเปิดได้จัดพิธีรับมอบสมุดบันทึกความดี โดยมีตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี รับสมุดบันทึกความดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ประธานฯ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหลักสูตร โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมขยายผลต่อยอดการทำความดีตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายด้านกระบวนการกระชับสัมพันธ์ และเลือกประธานสภานักเรียน ในการนี้ ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด และผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับช่วงสุดท้ายนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และไ้ด้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด