สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรีนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรีนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และเพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ และคุณครูโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด