สพป.อุดรธานี เขต 2 “ขยายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”

นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การขยายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน และครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน (รวมโรงเรียนละ 3 คน) จำนวนทั้งสิ้น  117  คน จาก 39 โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการขับเคลื่อนการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน  ในวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2