สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. รอบ 2

วันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม  2562

           นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่ 13  และคณะ        ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 เพื่อกำกับ ติดตาม  การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของ  สพฐ.  รอบ  2  พร้อมให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะ   โดยมี  นายศักดา  จันทร์ฝอย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10  และพระบรมวงศานุวงศ์,  โครงการตามนโยบายของรัฐบาล,  โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน