สพป.ชลบุรี เขต 3 อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) แก่คณะครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 81 โรงเรียน และนำข้าราชการครูในสังกัด กล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราขการที่ดีของแผ่นดิน นอกจากนี้ยังได้เดินชมอาคารสถานที่ เยี่ยมชั้นเรียน ของโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3