สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุม IEP Online

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้  การประชุมฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  LD  ของเขตพื้นที่  ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการระบบบริหารให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  (IEP  Online)  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยการอบรมได้แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ครูในสังกัดอำเภอสตึกและคูเมือง
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ครูในสังกัดอำเภอพุทไธสง, บ้านใหม่ไชยพจน์, นาโพธิ์และแคนดง