ผอ.สอ.สพฐ. ตรวจเยี่ยม “การขยายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ต้อนรับ นายสุรศักดิ์   อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” จำนวน 117 คน  จาก 39 โรงเรียน ในโครงการคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2