สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้เครือข่ายชมรมครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้เครือข่ายชมรมครูภาษาอังกฤษ โดยมีนางปราณีต ลีหัวสระ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) ที่ปรึกษาชมรมครู ภาษาอังกฤษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมครูภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอเทคนิคการจัดกิจกรรม และการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของครูที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp)และนำเสนอเทคนิคการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่สมัครเข้าร่วมประชุม จำนวน 138 คน วิทยาการได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp และครูผู้สอน ที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) สูงขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3