สพม.27 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มบทบาทให้ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งคําถามท้าทายความสามารถ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง มีการคิดวิเคราะห์ ทํางานเป็นทีม เรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จากกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นกิจกรรมที่เป็นโยบายหนึ่งของรัฐบาล ที่ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียนให้เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องใช้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการทํางานเป็นทีม รู้จักการปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์กันคนอื่น มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้ดําเนินการตามนโยบาย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3 รุ่น จํานวน 44 โรงเรียน ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงาน ที่ประสบความสําเร็จ จนเป็นบทเรียนที่ดีหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จํานวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 140 คน รูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่
1. การเสวนา/ถอดบทเรียน
2. การจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
3. การแสดง แอโรบิค กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จากโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27