สพม.27(ร้อยเอ็ด) อบรมเข้มการใช้แอปพลิเคชั่นติวฟรี

28 พ.ย.61 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นติวฟรีในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27 ซึงการอบรมคร้งนี้เป็นการนำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยปรับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความเปล่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวจำนวน 60 คนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27