ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ”สะพานการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา”

วันที่ 5  สิงหาคม  2562  ดร.วันชัย บุญทอง  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดกาศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา”ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมกาอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยได้นำผู้บริหาร โรงเรียนขยายโอกาสใน สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์  ชลบุรี VR chon chon