สพป.ปัตตานี เขต 2 เดินหน้าติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุคนธ์ ติ้งคำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสิรวีร์ โสตถิสถาวร   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปานัน,โรงเรียนบ้านบาโง  และโรงเรียนบ้านมะหุดชมบรรยกาศ การจัดห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทดสอบการอ่าน การเขียนในระดับชั้น ป.1 และแนะนำให้ครูประจำชั้นได้ฝึกการจับดินสอ การเขียนให้ถูกวิธี พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบาย โดยเน้นให้ครูทุกคนช่วยกันฝึกให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้,การนำวิชาลูกเสือมาบูรณาการให้นักเรียนเป็นคนดี และรับฟังข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน ให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้นำเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 2 และเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป