สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จากนั้น ประธานได้กล่าวโอวาทกับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือว่า ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าลูกเสือสำรองทุกหมู่ทุกคนจะมีจิตสำนึกในการรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปได้ ดังคำที่ว่า “รับผิดชอบหน้าที่มีวินัยไม่ตามใจตนเอง” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด