สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร (OD) ที่มีประสิทธิภาพ

24 – 27 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร  ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และ ห้องประชุมรชดา รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและรับรู้ปัญหาขององค์กรร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม