สพฐ.สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีปิดการจัดประชุมสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมบุษบงกช บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ครูชาวเกาหลีที่เข้าทำการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลโครงการฯซึ่งทาง สพฐ. ได้รับครูชาวเกาหลีเข้าสอนวิชาต่าง ๆ ณ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.62 ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนได้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนแก่ครูชาวเกาหลีและพัฒนานักเรียนไทยให้ได้มีโอกาสเรียนกับครูชาวต่างประเทศในวิชาต่าง ๆ

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/วีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา