สพฐ.ร่วม ป.ป.ช. จัด Symposium โรงเรียนสุจริตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่เจ้าภาพ <<

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จำนวน 51 เขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน

ดร.จักพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สนก. ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆนำไปปรับใช้ขยายผลในการเสริมสร้าง ความสุจริต ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค ได้แก่  1. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  2. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  3. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ โรงเรียน จำนวน 51 โรงเรียน 2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาๆ ละ ๑ โรงเรียน จำนวน 51 โรงเรียน 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู จำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน จำนวน 51 คน 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน จำนวน 51 คน
  2. การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1) นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) คัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงสุดในภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2) นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. และ สพฐ. 3) นิทรรศการแสดงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนวัด    ล้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ทางคณะกรรมการจะประกาศผลพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดทุกประเภท