สพฐ.พัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้รักษาการประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษาได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างทักษะชีวิต จัดกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำรงตนในโรงเรียน ครอบครัว สังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน

“โดยการอบรมนี้ทำให้นักเรียนทุนพระราชทานได้มีโอกาสพบปะกันเป็นประจำทุกปี นับเป็นการได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักเรียนทุน ฯ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก รวมถึงนักเรียนและคุณครูทุกคนจะได้นำความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้และประสบการณ์ในการเข้าค่ายตลอด 5 วันนี้ไปพัฒนาตนเอง สถานศึกษาตลอดจนชุมชนให้ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป” พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าว

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 โครงการกองทุนการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 214 คน ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 97 คน อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน ซึ่งการจัดค่ายอบรมครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายอบรมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน และค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิทยากรจิตอาสา 904 และบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) อีกด้วย

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล