สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง”

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างหรือพัฒนาข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรมฯ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา 92 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 27 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 265 คน และคณะทำงาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 277 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ ครั้งนี้