โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมกับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนิการประชุมด้วยระบบ vdo conference โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับมอบนโยบาย พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

 

????????????????????????????????????