บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวััดบุรีรัมย์ร่วมลงนามด้วย ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ พัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้ เน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีวอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษานอกจากนี้ได้จัดเสวนาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้แทนจากวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง และนายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นวิทยากร

ดูภาพทั้งหมดที่นี่