รองเลขาธิการ กพฐ. พบปะให้โอวาทผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน 27 คน  เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเดียวกันรองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการที่บุรีรัมย์ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ด้วย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ในสังกัด  จำนวน 27 คน ตามนโยบายและข้อกำหนดของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวถึงภารกิจที่สำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 เรื่อง คือ ต้องให้เด็กทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนครบ 100 %  และให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่ได้มุ่งแค่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ พร้อมกับให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนว่า ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นนี้เป็นความหวังของ สพฐ. เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย   การเป็นผู้บริหารในยุค 4.0 ว่า  ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทุกวัน   ในขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ทำความรู้จักบริบทสภาพสังคมแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย