สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (conference) รับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ,ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (conference) รับนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด โดยพิจารณาจากรายชื่อโรงเรียนในสังกัด และตำบลที่กำหนด จำนวนตำบลละ 1 โรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารให้ สพฐ.ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3