สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่มีเหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเด็กดีมีที่เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ของตนเอง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแนะแนวในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 4.มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 5.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด 6.โครงการ WIL (โรงเรียนในโรงงาน) 7.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคของตนเอง,เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาตามวิชาชีพที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาและประกอบอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก