เดินหน้าพบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.20 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พบปะผอ.สถานศึกษาและคณะครู ของกลุ่มโรงเรียนยะรัง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านระแว้ง ในการประชุมการจัดการแข่งขันขันกีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนยะรัง พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยเน้นคุณลักษะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ประการ หรือมากกว่า เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ให้เป็นเด็กดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป และฝากเรื่องการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้คุ้มค่าที่สุด เน้นเรื่องโภชนาการให้มีประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังฝากให้ผู้บริหาร ครู ได้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยกันแก้ปัญหา ต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี