สพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ  ณ  ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2  กระทรวงศึกษาธิการ

อาทิผลการรับนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อสถาบัน KOSEN ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการนิเทศภายในโรงเรียน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” และการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ด้วยการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเหลือครูและนักเรียน การขับเคลื่อน Coding ในระดับอนุบาล และการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อัจรา  ทั่งโม