สพป.ยโสธร เขต 2 รับการเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.) ในการเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดังนี้

เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV)

นายดิษฐ  บุบผามาลา : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

นางจารุวรรณ ชินมาตย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

สุจิราภรณ์ เงาศรี : ภาพ

              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)