สพม.39 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุมมีผู้บริหารและโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่น 1 , 2 และ 3 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ,โรงเรียนจ่านกร้อง,โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา,โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม,โรงเรียนนครไทย,โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการจัดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ (อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก) และนายภักดี รัชตวิภาสนันท์ (อดีตครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง) เป็นที่ปรึกษา โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีโอกาสนําเสนอผลงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์ คุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก” ของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล กลุ่มภาคเหนือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม