สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่พิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  21 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นำโดย นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางวรรณภา  ภู่ดัด  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นายศุภศิษฎ์  พิทยศักดิ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  และนางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ DLTV  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามผลงานเชิงประจักษ์และการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV ) ที่ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภูมิภาค  (Cluster) ต่อไป