สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบบ้านนักเรียน 3 หลัง

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

เป็นประธานมอบบ้านให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.”

ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแข่งขัน “เดินวิ่งการกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 4”   เมื่อวันที่

27 เมษายน 2562 โดยมอบงบประมาณในการสร้างบ้านจำนวน 3  หลัง  หลังละ  100,000 บาท  ดังนี้

  1. วันที่  20  สิงหาคม  2562  มอบให้เด็กหญิงธัญสินี  ต้ายไธสง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์

  1. วันที่  21  สิงหาคม  2562  มอบให้เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีมหาพรหม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

  1. วันที่  22  สิงหาคม  2562  มอบให้เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วกล้า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์

โดยในปี  2562  เป็นการสร้างบ้านได้ครบทั้ง  6  อำเภอ  6  หลัง  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4