ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “บ้านตาล –หัวทะเลเกมส์” สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประสามัคคี) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  ปีการศึกษา 2562 “บ้านตาล-หัวทะเลเกมส์” เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ภายใต้สโลแกน สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา ท่านประธานฯได้กล่าวเปิดการแข่งขันและให้โอวาทแก่นักกีฬาฯ โดยมีนายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะ การแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ในโอกาสนี้ท่านประธานฯ  ได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมVIP ร่วมกับทีมผู้บริหารเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล ในพิธีเปิด  มีโรงเรียนในเครือข่าย บ้านตาล – หัวทะเล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ซึ่่งได้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่่วันที่  16 – 23 สิงหาคม 2562 นี้