สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรันคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุรินทร์ เขต 3

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมทีมบริหารและคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในโอกาสมาศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา นำโดยนางภานิชา  อินช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3