สพป.ชลบุรี เขต ๓ :เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. โดยประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง   https://www.facebook.com/3chonburi3