รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สูงสุดอันดับ 2 จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561