สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. เพื่อวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ แนะนำ และนิเทศการศึกษา 3. เพื่อจัดทำแผนให้การช่วยเหลือ แนะนำ และแผนนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน