การประกวดตัดสินการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM)  ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  มีผู้บริหาร และครูผู้ช่วยวิจัย  โรงเรียนตัวอย่างวิจัย จำนวน 25 โรงเรียน นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ  IQABM  ประกวดแข่งขัน เพื่อรับรางวัล IQA Awards และประกาศเป็น Best Practice ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  การจัดการประกวดการนำเสนอฯ ในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน ซึงเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ทั้งนี้มาตรฐานด้านการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา  เป็นปัจจัยเบื้องต้นจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  (มาตรฐานที่ ๓) และเกิดผลลัพธ์ต่อมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   และตามมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  ได้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ และ/หรือเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการประเมินภายนอกรอบแรก จำนวน 25โรงเรียน  ร่วมนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM)”   คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรณวัจน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  นายนิพนธ์  ศิริสานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นายพิพัฒน์  ปิ่นจินดา  นางสาววรากร  ขวัญเมือง  นายปรีชา  ภูลำพา  นางอมรรัตน์  ทิพย์ชื่น  นางสาวพิชาภรณ์  อิ่มกระจ่าง  และ ดร.เบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1: ข่าว/ภาพ